วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อสังเกต

1. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงโดยไม่ย้อนกลับ การกระจัดกับระยะทางมีค่าเท่ากัน




การกระจัดและระยะทางเท่ากันคือ 10 เมตร







หาอัตราเร็วและความเร็วได้ ดังนี้





2. วัตถุเคลื่อนที่ย้อนกลับ เช่น วัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B แล้วย้อนมาที่ C

........ การกระจัดและระยะทางมีค่าไม่เท่ากัน





ระยะทาง = AB+BC = 10+5 = 15 m การกระจัด = AC = 5 m ทิศไปทางขวา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น